Yanan Zhang

In Press
Linhao Zhang, Li Jin, Guangluan Xu, Xiaoyu Li, Xian Sun, Zequn Zhang, Yanan Zhang, Qi Li (In Press). "Optimal Target-Oriented Knowledge Transportation For Aspect-Based Multimodal Sentiment Analysis", International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, vol. In press, issue In press, no. In press, pp. 1-11. https://doi.org/10.9781/ijimai.2024.02.005
2022
Guofeng Zhang, Xiao Chen, Lei Zhang, Bin Feng, Xuchao Guo, Jingyun Liang, Yanan Zhang (2022). "STAIBT: Blockchain and CP-ABE Empowered Secure and Trusted Agricultural IoT Blockchain Terminal", International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, vol. 7, issue Special Issue on Multimedia Streaming and Processing in Internet of Things with Edge Intelligence, no. 5, pp. 66-75. https://doi.org/10.9781/ijimai.2022.07.004